PASO 467, BUENOS AIRES.
TEL. (011) 4952 - 9343

GRETA/GLAS GOMON X 12